Указ № 357 від 7 серпня 2012 г. | Офіційні документи | Офіційний інтернет-портал Президента Республіки Білорусь

Указ № 357 від 7 серпня 2012 р

З метою створення додаткових умов для фінансової підтримки інноваційного розвитку Республіки Білорусь постановляє а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про порядок формування і використання коштів інноваційних фондів.

2. Встановити, що:

2.1. з 1 січня 2013 року в складі республіканського бюджету формуються республіканські інноваційні фонди, в складі місцевих бюджетів - місцеві інноваційні фонди.

Інноваційні фонди є державними цільовими бюджетними фондами;

2.2. повернення коштів, наданих з інноваційних фондів на поворотній основі до 1 січня 2013 року, а також сплата відсотків за користування ними здійснюються на рахунки головних управлінь Міністерства фінансів по областям і м.Мінськ з подальшим зарахуванням цих коштів в інноваційні фонди, з яких вони надані , а відсотки і пені, нараховані за несвоєчасне повернення даних коштів, зараховуються в дохід республіканського і місцевих бюджетів;

2.3. платежі в інноваційні фонди, за винятком інноваційних фондів, зазначених у частині другій цього підпункту, та заборгованість за цими платежами, нараховані в установленому законодавством порядку за 2012 і попередні роки і підлягають сплаті в 2013 та наступні роки, надходять в доходи відповідних інноваційних фондів.

Платежі в інноваційні фонди громадських об'єднань "Білоруське суспільство глухих" і "Білоруське товариство інвалідів по зору" і заборгованість по цих платежах, нараховані в установленому законодавством порядку за 2012 рік та підлягають сплаті в 2013 році, надходять в розпорядження цих громадських об'єднань і використовуються на цілі , для досягнення яких були сформовані дані фонди;

2.4. республіканські органи державного управління та інші державні організації, підлеглі Уряду Республіки Білорусь, Національна академія наук Білорусі, Білоруський республіканський союз споживчих товариств, Федерація профспілок Білорусі, облвиконкоми і Мінський міськвиконком (далі - органи і організації) має право формувати позабюджетні централізовані інвестиційні фонди (далі - інвестиційні фонди).

Організації, що знаходяться в підпорядкуванні (що входять до складу) органів і організацій, а також входять до складу підлеглих їм державних виробничих об'єднань, господарські товариства, акції (частки в статутних фондах) яких передані в управління органів і організацій, мають право щомісяця направляти в інвестиційні фонди до 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні зазначених організацій та господарських товариств після сплати податків, зборів (мит), інших обов'язкових платежів до республіканського і місцевих бюджетів, госуда рственние цільові бюджетні та позабюджетні фонди. Конкретний розмір прибутку, що спрямовується в інвестиційні фонди, в межах зазначених розмірів визначається цими організаціями і господарськими товариствами за погодженням з органами і організаціями.

Засоби інвестиційних фондів зараховуються на спеціальні рахунки, що відкриваються органами і організаціями в банках Республіки Білорусь.

Засоби інвестиційних фондів спрямовуються на цілі, пов'язані з реалізацією заходів державних, галузевих і регіональних програм, інвестиційних проектів, придбанням, в тому числі за договорами фінансової оренди (лізингу), машин і механізмів, транспортних засобів і технологічного устаткування, необхідних для розвитку виробничих потужностей, на погашення кредитів банків, залучених на ці цілі, і сплату процентів за ними, а також на інші цілі, визначені Кабінетом Міністрів України за погодженням з П резидентом Республіки Білорусь.

Складання, затвердження бюджетів інвестиційних фондів, звітів про виконання бюджетів інвестиційних фондів не проводиться.

Органи і організації:

розробляють і затверджують щороку не пізніше 1 лютого за погодженням з Міністерством фінансів кошторису витрат інвестиційних фондів на поточний фінансовий рік;

протягом фінансового року можуть вносити зміни до кошторисів витрат інвестиційних фондів в порядку, передбаченому для їх затвердження;

подають до Міністерства фінансів звіт про використання коштів інвестиційних фондів в терміни, передбачені для здачі квартального та річного балансів.

Не використані в поточному фінансовому році кошти інвестиційних фондів витрачаються відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів на черговий фінансовий рік.

Порядок використання коштів інвестиційних фондів визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь;

2.5. кошти інноваційних фондів, незаконно отримані або використані не за цільовим призначенням або з порушенням законодавства органами і організаціями, які формують такі фонди, а також організаціями - одержувачами коштів даних фондів, стягуються в безспірному порядку в доход відповідного бюджету за рішенням (розпорядженням) Міністерства фінансів, його територіальних і місцевих фінансових органів, органів Комітету державного контролю.

Стягнення коштів, зазначених у частині першій цього підпункту, здійснюється в порядку, передбаченому законодавчими актами. При відсутності (недостатності) коштів на рахунках організації - одержувача коштів інноваційного фонду стягнення таких коштів може бути вироблено за рахунок коштів інноваційного фонду, передбачених
на черговий фінансовий рік даної організації-одержувачу.

У разі виділення (використання) коштів інноваційних фондів органами і організаціями, які формують такі фонди, з порушенням законодавства стягнення цих коштів проводиться шляхом скорочення витрат за відповідною кошторисом витрат коштів інноваційного фонду за напрямами використання або загальної економії коштів за вказаною кошторисі на поточний фінансовий рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента Республіки Білорусь від 7 грудня 2009 р № 596 "Про деякі питання формування та використання коштів інноваційних фондів" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2009 г., № 300, 1/11181);

абзац четвертий підпункту 1.5 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 25 червня 2010 року № 330 "Про деякі питання здійснення діяльності на території іноземних держав" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2010 р, № 158, 1/11741);

Указ Президента Республіки Білорусь від 7 червня 2011 № 232 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 7 грудня 2009 р № 596" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 65, 1/12586 );

підпункт 3.4 пункту 3 Указу Президента Республіки Білорусі 30 серпня 2011 року № 388 "Про деякі питання створення та діяльності холдингу" Автокомпоненти "(Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 98, 1/12802);

підпункт 3.2 пункту 3 Указу Президента Республіки Білорусь від 4 жовтня 2011 року № 445 "Про деякі питання вдосконалення структури управління сферою побутового обслуговування населення" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 113, 1/12971);

підпункт 1.2 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 13 жовтня я 2011 року № 458 "Про внесення доповнень і змін до деяких указів Президента Республіки Білорусь з питань створення та діяльності холдингів" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 117 , 1/12998);

підпункт 1.3 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 27 лютого 2012 року № 113 "Про деякі питання створення та діяльності холдингів і державних об'єднань Міністерства промисловості" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2012, № 26, 1/13361).

4. Раді Міністрів Республіки Білорусь до 1 січня 2013 р забезпечити приведення актів законодавства у відповідність із цим Указом та вжити інших заходів по його реалізації.

5. Рекомендувати обласним та Мінському міському Радам депутатів в тримісячний термін:

встановити порядок формування та використання коштів інноваційних фондів, що формуються облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом, аналогічний порядку, визначеному в цьому Указі;

вжити інших заходів щодо реалізації цього Указу.

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Комітет державного контролю.

7. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2013 року, за винятком пунктів 4, 5 і цього пункту, що вступають в силу після офіційного опублікування даного Указу.

Президент Республіки Білорусь О.Лукашенко

Положення про порядок формування і використання коштів інноваційних фондів   Додаток до Положення про порядок формування і використання коштів інноваційних фондів Положення про порядок формування і використання коштів інноваційних фондів

Додаток до Положення про порядок формування і використання коштів інноваційних фондів