Нещасний випадок на виробництві: порядок розслідування

 1. Нещасний випадок як страховий випадок
 2. Підстави для розслідування
 3. Дії відповідальних осіб у разі настання нещасного випадку
 4. Повноваження комісії з розслідування нещасного випадку
 5. Участь потерпілого в розслідуванні
Нещасний випадок на виробництві: порядок розслідування

Особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку). Порядок такого страхування передбачений Законом про соцстрах (1). Але для того щоб застрахована особа могла отримати відповідну допомогу при настанні страхового випадку, роботодавець-страхувальник зобов'язаний забезпечити проведення розслідування нещасного випадку. Саме про порядок такого розслідування і вимогах до його проведення і піде мова далі в статті.

Нещасний випадок як страховий випадок

У ст.36 Закону про соцстрах зазначено, що при настанні страхового випадку Фонд соцстраху виплачує застрахованій особі (або особам, які мають на це право) страхові виплати.

Страховими випадками по соціальному страхуванню від нещасних випадків відповідно до п.10 ч.1 ст.1 Закону про соцстрах є:

 • нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (в тому числі встановлене або виявлене в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), яка завдала застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму;
 • нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення застрахованою нормативних актів про охорону праці.

При цьому підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат (2) є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння).

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання відповідно до ч.2 ст.36 Закону про соцстрах розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України про охорону праці (3). На сьогоднішній день таким документом є Порядок № тисячі двісті тридцять два (4).

Підстави для розслідування

У п.7 Порядку № 1232 зазначено, що розслідування проводиться при виникненні нещасного випадку, тобто впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю. Нещасний випадок може виникнути в разі:

 • отримання поранення або травми (в тому числі внаслідок тілесних ушкоджень);
 • отримання гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь. До гострого професійного захворювання належить захворювання, що виникло після однократного (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру. До гострого професійного отруєння належить захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин);
 • отримання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження;
 • утоплення;
 • ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням;
 • одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу.

Обов'язок з проведення розслідування виникає у роботодавця (тобто у власника підприємства або уповноваженого ним органу) у разі, якщо нещасний випадок спричинив:

 • втрату працівником працездатності на один робочий день чи більше;
 • необхідність переведення працівника на іншу (легшу) роботу не менш ніж на один робочий день;
 • зникнення працівника;
 • настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.

Дії відповідальних осіб у разі настання нещасного випадку

При настанні нещасного випадку потерпілий (який знайшов його працівник, інша особа - свідок нещасного випадку) повинен негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, або інша уповноважена особа підприємства.

Безпосередній керівник робіт в свою чергу зобов'язаний (п.8 Порядку № 1232):

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому і при необхідності забезпечити його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що трапилося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці і машини, механізми, устаткування, пристрої (далі - обладнання) в такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не спричинить більш тяжкі наслідки );
 • вжити заходів щодо недопущення подібних нещасних випадків.

Подальші обов'язкові дії роботодавця, який отримав повідомлення про нещасний випадок, вказані в п.10 Порядку № 1232. Насамперед він повинен протягом однієї години передати повідомлення про нещасний випадок (5) з використанням засобів зв'язку (6):

 • до Фонду соцстраху за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці;
 • керівнику підприємства, на якому працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • в орган державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 • в установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)).

Крім того, протягом доби роботодавець повинен створити комісію з розслідування нещасного випадку.

Повноваження комісії з розслідування нещасного випадку

Комісія створюється у складі не менше трьох осіб. До її складу входять:

 • голова комісії - керівник служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці;
 • представник Фонду соцстраху за місцезнаходженням підприємства;
 • представник первинного профспілки;
 • представник підприємства, інші особи;
 • представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)).

Безпосередній керівник робіт не може входити до складу комісії.

Члени комісії мають право одержувати усні або письмові пояснення щодо нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, в тому числі потерпілого. Також вони мають право опитувати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов'язані з проведенням розслідування (п.11 Порядку № +1232).

Протягом трьох робочих днів з моменту створення (п.14 Порядку № тисяча двісті тридцять дві) комісія зобов'язана:

 • обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
 • визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
 • з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
 • вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну карту й історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці і т.п.);
 • визначити, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;
 • встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
 • скласти в п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (додаток 3 до Порядку № 1232) та акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (додаток 4 до Порядку № 1232). У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, також складається в шести примірниках карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (додаток 5 до Порядку № 1 232). Якщо ж нещасний випадок визнано комісією не пов'язаним з виробництвом, складається акт за формою Н-5;
 • передати акти роботодавця для затвердження.

У деяких випадках термін розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства.

Зверніть увагу! Акт за формою Н-1 складається в разі настання обставин, за яких нещасний випадок визнається пов'язаним з виробництвом. Перелік таких обставин наведений у п.15 Порядку № 1232. У їх числі, зокрема:

 • виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи підприємства, в тому числі у відрядженні;
 • знаходження на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці для виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків або завдань роботодавця з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його вибуття;
 • виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;
 • проїзд на роботу або з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;
 • використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця або безпосереднього керівника робіт.

Поряд з цим в п.16 Порядку № 1232 визначено ряд обставин, при яких нещасні випадки не визнаються пов'язаними з виробництвом, і в разі їх настання складається акт за формою Н-5. У їх числі, зокрема:

 • використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів і т.п., що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповідними висновками);
 • алкогольне, токсичне або наркотичне сп'яніння, не обумовлене виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком;
 • вчинення кримінального правопорушення, встановлене обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

Роботодавець зобов'язаний реєструвати нещасні випадки в журналі за формою згідно з додатком 7 до Порядку № 1232. Крім того, він протягом доби після підписання акта розслідування нещасного випадку (акти за формами Н-5 і Н-1) повинен направити його керівнику служби охорони праці, потерпілому (уповноваженій ним особі), до Фонду соцстраху, до територіального органу Держпраці, первинної організації профспілки. Також копії актів за формами Н-5 і Н-1 надсилаються органу управління підприємства, а при його відсутності - місцевій держадміністрації. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається установі державної санітарно-епідеміологічної служби (п.19 Порядку № тисяча двісті тридцять-два).

Зверніть увагу! При настанні нещасних випадків зі смертельними наслідками, групових нещасних випадків (одночасно з двома і більше працівниками), в разі зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків проводиться спеціальне розслідування за рішенням територіального органу Держпраці. Про настання таких випадків роботодавець повинен повідомляти не тільки орган Держпраці і Фонд соцзахисту, а й орган прокуратури за місцем настання нещасного випадку, орган управління підприємства (при його відсутності - місцеву держадміністрацію) та інші органи, зазначені в п.37 Порядку № 1 232.

Участь потерпілого в розслідуванні

Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого або особа, яка представляє його інтереси, про його правах і з початку роботи комісії запросити до співпраці. При цьому потерпілий (уповноважена ним особа) не входить до складу комісії, але має право брати участь в її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причини настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Також на вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, що представляє його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування (п.17 Порядку № одна тисяча двісті тридцять дві).

У разі незгоди потерпілого, членів його сім'ї або уповноваженої особи, яке за дорученням представляє їх інтереси, з висновками комісії для розслідування обставин і причин нещасного випадку вони можуть звернутися до обґрунтованих запереченнями разом з підтверджуючими документами до роботодавця або в орган Держпраці або вирішити питання в судовому порядку (див. лист Держгірпромнагляду від 03.04.2015 р № 1988/0 / 5.2-09 / 6/15 (див. далі «Для довідки»)).

Слід зазначити, що порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим (ч.6 ст.36 Закону про соцстрах). Однак, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більше ніж на 50 відсотків (ч .2 ст.42 Закону про соцстрах).

Інна ЖУРАВСЬКА, заступник головного редактора

(1) Закон України від 23.09.99 р № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону від 28.12.2014 р № 77-VIІІ) (прим. Ред.).

(2) Детальніше про це див .: Алієв Т. Нещасний випадок і профзахворювання: нарахування і виплата лікарняних // Багатогранний облік: лікарняні та декретні: Збірник систематизованого законодавства. - 2015. - Вип.10. - С.179-184 (прим. Ред.).

(3) Закон України від 14.10.92 р № 2694-XII «Про охорону праці» (в редакції Закону від 21.11.2002 р № 229-IV) (прим. Ред.).

(4) Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р № 1 232 (прим. Ред.).

(5) Форма повідомлення міститься в додатку 2 до Порядку № +1232 (прим. Авт.).

(6) Протягом доби роботодавець повинен направити цим же органам повідомлення на паперовому носії (прим. Авт.).

джерело: БУХГАЛТЕРІЯ

Нещасний випадок на виробництві: порядок розслідування поновлено: автором: admin

Нещасний випадок на виробництві: порядок розслідування